Praktijk voor voedingsadvies en beweging

Algemene voorwaarden 'Vind De Juiste Balans' in Dronrijp

Algemene voorwaarden "Vind De Juiste Balans"in Dronrijp

Groepslessen/Personal training/ voedingsconsulten/ www.vinddejuistebalans.nl  Deze Algemene Voorwaarden sportlessen zijn van toepassing op iedere les. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden sportlessen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden . Vind De Juiste Balans is gevestigd te Dronrijp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 63601281

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSLESSEN

 

 1. Vind De Juiste Balans Dronrijp drijft een onderneming die onder meer voedingsadviezen,  fitness trainingen en outdoor workouts geeft.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen Vind De Juiste Balans en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie of bevestiging gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden Vind De Juiste Balans Dronrijp.
 3. Iedere rechtsverhouding inzake een training met Vind De Juiste Balans Dronrijp valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de  website; www.vinddejuistebalans.nl  Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
 5. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
 6. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Vind De Juiste Balans Dronrijp toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

 

 1. OVEREENKOMST

 

 1. Een overeenkomst tussen Vind De Juiste Balans Dronrijp en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.
 2. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van  Vind De Juiste Balans Dronrijp .Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
 3. Voor Vind De Juiste Balans Dronrijp  ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
 4. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via de website www.vinddejuistebalans.nl of telefonisch 06-539 053 32
 5. Bij niet tijdig afmelden van de les, (avondles de zelfde dag voor 14:00. ochtendles , de avond van te voren) wordt er een losse les doorberekend door middel van een betaalverzoek
 6. Personal trainingen en voedingsconsulten moeten 24 uur van tevoren worden afgemeld , gebeurd dit niet dan wordt de les of  het consult doorberekend.
 7. Er vindt in geen geval restitutie plaats van de betaalde groepslessen, voedingsconsulten en/of personal trainingen.
 8. Vind De Juiste Balans Dronrijp  is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

 

 1. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 

 1. De strippenkaarten zijn beperkt geldig en hebben een specifieke geldigheid.. Strippenkaart met 10 ritten zijn een half jaar geldig.
 2. Een maandkaart is geldig vanaf de datum dat de kaart wordt afgenomen tot een maand later.
 3. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. Vind De Juiste Balans Dronrijp kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.
 4. Strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. 10 personal trainingen moeten binnen 20 weken worden gebruikt, 10 voedingsconsulten binnen een jaar.

 

 1. BETALING

 

 1. Betalingen dienen te geschieden voor aanvang van de training. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeld  op de strippenkaarten.
 2. Vind De Juiste Balans Dronrijp heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

 1. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR VIND DE JUISTE BALANS

 

 1. Vind De Juiste Balans Dronrijp behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 2. Buitengewone omstandigheden leveren voor Vind De Juiste Balans Dronrijp altijd overmacht op en ontheffen Vind De Juiste Balans Dronrijp van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Vind De Juiste Balans Dronrijp ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Vind De Juiste Balans Dronrijp is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 4. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Vind De Juiste Balans Dronrijp  van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Vind De Juiste Balans Dronrijp, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een trainingsles. Deelname aan een training van Vind De Juiste Balans Dronrijp geschiedt op eigen risico.
 2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Vind De Juiste Balans Dronrijp, haar medewerkers en trainers, is  Vind De Juiste Balans Dronrijp niet aansprakelijk.
 3. Vind De Juiste Balans Dronrijp is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Vind De Juiste Balans Dronrijp niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen ,welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de sportlessen. Een sportles is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan deze lessen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Vind De Juiste Balans Dronrijp behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 4. Vind De Juiste Balans Dronrijp is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

 

 1. WEBSITE: DISCLAIMER EN PRIVACY

 

 1. Vind De Juiste Balans Dronrijp respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Vind De Juiste Balans Dronrijp  gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Vind De Juiste Balans Dronrijp zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
 2. De verstrekte informatie op de website www.vinddejuistebalans.nl  is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 3. Hoewel Vind De Juiste Balans Dronrijp de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Vind De Juiste Balans Dronrijp niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Vind De Juiste Balans Dronrijp aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Vind De Juiste Balans Dronrijp sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 4. De website www.vinddejuistebalans.nl  en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Vind De Juiste Balans Dronrijp. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp. Vind De Juiste Balans Dronrijp

 

 

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Groepslessen/ Voedingsconsulten en Personal trainingen kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door  Vind De Juiste Balans Dronrijp
 2. Op elke overeenkomst tussen Vind De Juiste Balans Dronrijp en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden  van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.